“Reflection,” Salt Lake City, Utah

“Reflection,” Salt Lake City, Utah