“One Day,” Salt Lake City, Utah

“One Day,” Salt Lake City, Utah